Търсене
Полезна информация
Партньори
За реклама
Напиши e-Mail
0878 304 103
0889 706 788
Свържете се с нас  Discovery & Leisure ™
ТОП екскурзии
Aristoteles Beach.jpg
06.05.10 - 29.05.10
Цена: 170.00 EUR
Общи условия при резервация
1. РЕЗЕРВАЦИИ
1.1. Заявката за резервация се извършва онлайн чрез уеб сайта www.discoveryleisure.eu. Резервацията се счита за валидна ако е направена 14 дни преди датата на настаняване.
1.2. ADELO Ltd. връща потвърждение на резервацията в срок от 10 дни преди датата на настаняване.

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.1. Плащането се извършва по банков път на сметката на ADELO Ltd.
2.2. При направена заявка за резервация 14 дни преди датата на настаняване, размерът на депозита е 50% от общата сума по настаняването,  платим в срок от 2 дни след получаване на потвърждение за направена резервация. Окончателното плащане става 7 дни преди датата на настаняване, ако не е упоменато друго.
2.3. В случай на резервация в срок по-малко от 14 дни от датата на първата нощувка се заплаща 100% от стойността, след получавене на потвърждение.
2.4. Потребителя изпраща потвърждение към ADELO Ltd. при извършване на плащания по заявените резервации.
2.5. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане. Увеличението на цената е възможно: при промени в цените от страна на съответното заведение за настаняване, страна по договора за продажба на базата по цени и условия упоменати в договора с ADELO Ltd.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ADELO Ltd. се задължава да предостави в съответствие с настоящите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. ADELO Ltd. има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на пълната сума по настаняването, ADELO Ltd. има право да задържи част от депозита в размер на първата нощувка /при официални празници – цялата сума/.
3.3. ADELO Ltd. се задължава да уведоми своевременно Потребителя за евентуални промени в цените на предлаганите туристически услуги.
3.4. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги.
3.5. Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си на трето лице без да е уведомил за това ADELO Ltd.

4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ADЕLO Ltd. на услугите по резервацията, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните в писмена форма вреди, ако рекламацията е подадена в срок не по-късно от 7 дни след края на резервацията. ADELO Ltd. се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
Максималната граница на отговорност на ADELO Ltd. в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
4.2. ADELO Ltd. не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на резервацията, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на резервацията
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ADELO Ltd. и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.3. Ако ADЕLO Ltd. не може да извърши настаняване в заявеното от Потребителя заведение за настаняване, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя и да му предложи друго заведение за настаняване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 24 часа след получаване на уведомлението от ADELO Ltd. Потребителят декларира, че посочените от него в резервационната бланка телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от ADELO Ltd. за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от резервацията си, без да дължи неустойки или обезщетение, като ADELO Ltd. му възстановява платените от него суми по резервацията в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5. НЕУСТОЙКИ
5.1. До 7 дни преди датата на настаняване ADELO Ltd. връща пълния размер на евентуалния депозит.
5.2. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок от 7 и по-малко дни преди датата на настаняване ADELO Ltd. удържа неустойка в размер на 1 нощувка по направената резервация.
5.3. При предсрочно заминаване на туриста се удържа неустойка в размер на една нощувка. Сумата за неизползваните услуги се връща на Потребителя директно или чрез ADELO Ltd.
5.4. При форсмажорни обстоятелства, независещи от Потребителя и ADELO Ltd. сумата по резервацията на Потребителя се връща на 100%. За форсмажорни обстоятелства се считат такива непредвидими и неконтролируеми събития като земетресения, наводнения или други стихийни бедствия и катастрофи, а също така стачки, война или военни действия.
5.5. При анулации на резервации по време на официални празници по причини извън гореспоменатите не се връща аванс или напълно платена към ADELO Ltd. сума.
Специални оферти
Хотел Панорама - Велико Търново
нощувки: 2
04.01.10 - 26.12.10
Цена: 200.00 лв
Хотел Аугуста - Хисар
нощувки: 1
01.05.10 - 15.09.10
Цена: 98.00 лв
Комплекс Костадиновите къщи - Елена
нощувки: 2
30.04.10 - 15.09.10
Цена: HB 130.00 лв